Äntligen matte - inte matte nu igen : Vilka faktorer ger elever motivation och lust att lära matematik?

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Sammanfattning:

Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer i undervisningen och den sociala skolmiljön

som ger elever motivation och lust att lära matematik. Arbetet beskriver motivation och lust till

matematikämnet ur ett lärar- och ett elevperspektiv.

Undersökningen utförs genom intervjuer med fyra pedagoger som undervisar i matematikämnet

i skolår 1-6. Utöver detta så sker intervjuer med två elever ur varje pedagogs klass. Sammanlagt

åtta elever ingår i undersökningen.

Resultatet visar att elevens förståelse och tillit till den egna förmågan är centrala motivationsfaktorer

för att lära matematik. Enligt samtliga deltagare i undersökningen är ett varierat arbetssätt

en viktig faktor för att skapa motivation. De anser även att pedagogens roll är en stor faktor

för lusten att lära och för att göra matematikämnet roligt. När eleven ser att pedagogen tycker att

matematik är roligt så är möjligheten större att även eleven blir intresserad av ämnet. Alla de

intervjuade eleverna och pedagogerna som använder sig av en matematikbok tycker att den är

motiverande och ger lust att lära.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)