Med podden som kompass : En kvalitativ intervjustudie med åtta fans till Alex & Sigges podcast

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att belysa och analysera, men även att problematisera hur podcasten kan fungera som arena för identitetsskapande och dess funktion för de unga vuxnas fansutövande. Ett viktigt initialläge är att identitetsskapandet i synnerhet är något som äger rum i vardagen. Vi har i vår studie använt Alex & Sigges podcast och dess fans som ett fallstudium, med avsikt att ge kunskap och lärdomar för ett större område.  Frågeställningar:  Hur kan man tolka och förstå Alex och Sigges följarskara utifrån idéer om fandom? Vilken betydelse beskriver de unga vuxna följarna att Alex & Sigges podcast har för deras identitetsskapande? Metod och material: Kvalitativa forskningsintervjuer med åtta unga vuxna i åldrarna 20-30. Huvudresultat: Alex & Sigges podcast inbegriper olika delar av livet som fansen kan känna igen sig i och föra över till sina egna liv och identiteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)