HJÄLP, vi krymper! En studie av anpassningsstrategier för en minskande befolkning i Strömsunds kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Samhällen som krymper demografiskt är ett globalt fenomen som medför en mängd utmaningar för kommunala beslutsfattare, inte minst ur en planeringsaspekt. Runt om i Europa kan partiella strategier för att hantera befolkningsminskning återfinnas – men finns det strategier som är generellt tillämpbara? För att besvara den frågan undersöks i den här studien hur en krympande kommun i Sverige hanterar och planerar för befolkningsminskningen. Detta görs genom en intervjustudie i kommunen Strömsund där individer på chef- och ledningsnivå i kommunen intervjuas. Resultatet visar att det för närvarande inte finns tillräckligt många - eller tillräckligt distinkta - strategier för varken Strömsund eller andra demografiskt krympande samhällen. En anledning till detta är att anpassning är politiskt svårt; demografisk minskning blir därför politiskt sett enklare att hantera än att aktivt planera för. Många av de befintliga strategierna föreföll platsspecifika och beroende av den lokala geografiska kontexten såväl som begränsade av nationella lagar och regler. Tänkbara framtida strategier kan därför vara avhängiga policyförändringar där lagar och regler - snarare än att vara unisona - baseras på territoriella och geografiska förutsättningar. Ett behov av mer kunskap identifierades, i synnerhet gällande hur strategier för ’smart krympning’ kan appliceras. En slutsats är att ett skifte verkar pågå i vilket tillväxt inte längre ses som den självklara lösningen för alla samhällen. Istället framhålls att en större utjämning av förutsättningar mellan det urbana och det rurala kan vara viktigare för utvecklingen i krympande samhällen. Detta då livskvalitet och hållbara livsstilar värderas allt högre och dessutom möjliggörs genom ytterligare digitalisering av samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)