Fysisk aktivitet vid depression - hur lidande lindras och hälsa främjas

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Folksjukdomen depression är ett globalt hälsoproblem som orsakar stort lidande hos den drabbade individen. Det finns flera olika behandlingar vid depression men det är få personer som uppnår full remission. Fysisk aktivitet har visat sig ha positiv inverkan på en individs hälsa. Däremot är det vetenskapliga underlaget kring effekterna av fysisk aktivitet vid depression otillräckligt. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur fysisk aktivitet påverkar måendet hos vuxna personer med depression. Metod: En litteraturöversikt genomfördes där den teoretiska referensramen utgick ifrån de två omvårdnadsbegreppen hälsa och lidande. Resultat: Resultatet visade att fysisk aktivitet vid depression leder till att depressiva symtom minskar och livskvalitet samt sociala förmågor förbättras. Av resultatet framgick det även att den fysiska aktiviteten främjar hälsan samt minskar lidandet som kan upplevas vid depression. Slutsats: Litteraturöversikten har bidragit till ökade kunskaper kring den fysiska aktivitetens påverkan på måendet vid depression och kan utgöra ett verktyg i sjuksköterskans omvårdnadsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)