När personal utför våld. Berättelsen som förmedlas i en lex Sarah anmälan och hur den enskildes perspektiv tas i beaktning enligt LSS värdegrund

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Linda Sjöberg; Emma Weidolf Nyström; [2020-12-07]

Nyckelord: LSS värdegrund; lex Sarah; makt; våld;

Sammanfattning: Denna uppsats lyfter personals våld mot boende och ifrågasätter maktstrukturer på boende med särskild service. Detta för att belysa vad det innebär för en boende när maktpositioner används på olika sätt i en lex Sarah utredning. Syftet är att granska hur den enskildes perspektiv ges plats i lex Sarah anmälningar samt om LSS värdegrund följer med i hela utredningsprocessen. Frågeställningarna besvaras genom en tematisk textanalys av lex Sarah utredningar inkomna till IVO år 2018 samt åtta kvalitativa intervjuer med personer med inblick i utredningsarbetet. Det mest framträdande resultatet i analysen är att tillämpningen av lex Sarah varierar och att den enskilde är beroende av anmälarens tolkning av lagen för att få utrymme i en lex Sarah utredning. Genomgående framkommer att forsknings- och kunskapsbrist i ämnet ger konsekvenser för den enskilde genom avsaknad av delaktighet och självbestämmande i en utredning som berör dem själva. Ytterligare ett framträdande fynd är ett tydligt organisationsfokus som resulterar i att åtgärder för den enskilde hamnar i skymundan. Analys och diskussion sker utifrån social konstruktivism, maktteori och intersektionellt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)