Beslutsfattande vid fastighetstransaktioner - En studie av transaktionsrådgivare

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Den genomförda studien syftar till att undersöka transaktionsprocessen och identifiera var det finns störst risk för felbeslut och irrationellt agerande blad fastighetsaktörer i Sverige. Studien bidrar med att skapa en förståelse för läsaren gällande vilka risker som finns i processen samt att framställa var i processen riskerna är som störst. Materialet som ligger till grund för studien består av intervjuer och enkätundersökningar som delats ut till flertalet bolag i branschen. Intervjuerna har genomförts med personer som arbetar med fastighetstransaktioner på väletablerade bolag i branschen. Resultatet av studien indikerar på att det finns stora risker för felbeslut genom hela transaktionsprocessen vilket påverkas av flertalet faktorer i de olika delarna. För den säljande parten är risken för irrationella beslut som störst i början av processen. De förklaras av att det är den säljande parten som i början av processen exempelvis väljer vilken marknadsföringsprocess som ska genomföras, samt vem marknadsföringen ska rikta sig till. Riskerna i processen övergår därefter till köparen. De faktorer som påverkar irrationellt beslutsfattande kan förklaras av de teorier som presenteras i litteraturstudien och teoriavsnittet: ‘Bounded rationality’, ‘principal agent problem’ och ‘ankar effekter’. Det går inte att säkerställa vad som leder till att ett irrationellt beslut genomförs eftersom varje process är unik. Den här studien syftar endast till att identifiera var i transaktionsprocessen det finns risker för aktörerna att agera irrationellt. Nyckelord för studien är: ‘Transaktionsprocess’, ‘bounded rationality’, ‘principal agent problem’, ‘ankar effekt’, ‘due diligence’, ‘fastighetstransaktion’.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)