Naturunderstödd rehabilitering och klimatproblematiken : En studie av vad som förenar naturunderstödd rehabilitering med frågor om de miljöproblemen som har lett till våra klimatmässiga förändringar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Sammanfattning: Psykisk ohälsa har ökat i Sverige. Samtidigt har en ny terapiform växt fram: Naturunderstödd rehabilitering (NUR). NUR bygger på studier om naturens positiva effekter på människans hälsa.Dessutom står mänskligheten inför många klimatmässiga problem. I denna uppsats visar jag att deklimatproblem vi står inför idag och NUR är sammankopplade. Båda grundar sig i problem i vår livsstiloch relation till miljön. I ett första steg visar jag att NUR verkar bygga på människans relation tillmiljön samt delvis är orsakad av problem i människans livsstil. Vidare visar jag att klimatproblemen vistår inför idag enligt Bateson bygger på att man saknar kunskap om hur systemet man lever i fungerar. Jag drar slutsatsen att uppkomsten av NUR och klimat problemen bygger på samma problematiska förhållningssätt till miljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)