Sjuksköterskor i mötet med suicidnära patienter : En litteraturöversikt om attityder och erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem som globalt visat sig vara den näst vanligaste dödsorsaken för personer mellan 15–29 år. Psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser kan i många fall kopplas till suicid. Suicidnära patienter berättar om sitt lidande och vikten av stöd i form av tillit, förståelse och bekräftelse. Sjuksköterskor förväntas, i sin yrkesroll, vara lyhörda och ge ett respektfullt bemötande oberoende av vårdkontext. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors attityder och erfarenheter i mötet med suicidnära patienter. Metod: Litteraturöversikt i enlighet med Fribergs (2017) metod. Litteraturöversikten är baserad på tolv vetenskapliga artiklar från databaserna PsycINFO, Cinahl Complete samt PubMed. Analysen genererade två huvudteman och fem subteman. Resultat: Resultatet består av två huvudteman samt fem subteman. Det första huvudtemat innefattar Inre faktorer som påverkar sjuksköterskor med subteman den känslomässiga reaktionen samt sjuksköterskors tro och kulturens påverkan. Det andra huvudtemat innefattar Yttre faktorer som påverkar vårdandet med subteman brister i sjuksköterskors utbildning, behovet av stöttning samt barriärer för vårdandet. Diskussion: Sjuksköterskors attityder och erfarenheter hade en direkt påverkan på omvårdnaden av suicidnära patienter. Sjuksköterskor hade olika attityder och erfarenheter kring suicid vilket kunde relateras till bland annat utbildningsnivån. I mötet med suicidnära patienter är det viktigt att sjuksköterskor lägger sina egna värderingar åt sidan. Phil Barker betonar vikten av att skapa ett samspel mellan sjuksköterskor och patienter samt vara lyhörda inför patienternas upplevelser i det enskilda mötet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)