Hotellifiering : Kortfristig andrahandsuthyrning av bostadslägenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Hotellifiering har blivit ett allt mer omtalat ämne i senare tid i media och litteratur. De senare åren kan man se hur uthyrningsplattformar som Airbnb har möjliggjort för hyresvärdar att kortfristigt hyra ut bostadslägenheter genom andrahandsavtal. Arbetet syftar till att besvara hur lagstiftningen i jordabalken och plan- och bygglagen ställer sig till hotellifiering och den inverkan som hotellifieringen haft i Visby. Med hjälp av intervjuer, litteratur, lagtext och praxis har man försökt undersöka hotellifiering och hur det förhåller sig till nuvarande lagstiftning och hur det påverkar dess omgivning. Arbetet syftar till att besvara hur lagstiftningen i jordabalken och plan- och bygglagen reglerar hotellifieringen.  Erfarenheten av hotellifiering är enat bland de respondenter som intervjuats. De har konstaterat att hotellifieringen i Visby har haft en inverkan i det detaljplanerättsliga och hyresrättsliga samt de sociala aspekterna av Visby. Hotellifiering är något som växt i snabb takt de senaste åren vilket har synts i vissa städer bland annat Visby. Något som har möjliggjort hotellifiering är blockuthyrningsavtal, dock kan man se i rättsfall från 2021 att hyresnämnden blivit mer restriktiv med att ge dispens från de tvingande bestämmelserna i hyreslagen vid utförande av blockuthyrningsavtal.  Problem som har uppstått i samband med denna typ av kortfristiga andrahandsuthyrning är att man sett att dessa bostäder ibland använts till illegal verksamhet. Dessa verksamheter kan innebära handel med droger och prostitution vilket resulterar i otrygghet för grannar. Även den sociala strukturen i staden ändrats, där människor fått flytta från Visbys innerstad under perioder som en konsekvens av den hotellifiering som pågår.  För att förebygga vissa av de negativa effekterna som hotellifiering kan bidra till bör man ha bättre tillsyn av denna typ av verksamhet. Även lagstiftningen i både Plan- och bygglagen samt Jordabalken hade behövt motverka denna typ av grå hyresmarknad. Där en tydligare lagstiftning kan anses behöva implementeras, samt en tydligare praxis i hur denna typ av verksamhet borde hanteras på både riksnivå och kommunal nivå. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)