Bryggan från magkänslan till hjärnkontoret : En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar, med hjälp av digital marknadsföring, skulle kunna öka antalet medlemmar

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Idrottsföreningar upplever idag en negativ trend som berör avhoppsproblemtik bland idrottsföreningarnas medlemmar. Tidigare studier behandlar främst denna avhoppsproblemtik ur perspektivet av barn- och ungdomar. Varpå forskarna ser möjligheter att vidga synen på detta ämnesområde och istället bredda målgruppens syn till seniorer i mån att attrahera nya medlemmar.  Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsklubbar arbetar med digitaliserade marknadsföringsinstrument, och se om man kan använda sådana för att utforma en digitaliseringsstrategi för att öka antalet klubbmedlemmar. För att främja studiens syfte har tre forskningsfrågor framtagits som är:  Hur kan breddidrottsklubbar, genom sociala medier, öka antalet aktiva seniormedlemmar? Hur arbetar breddidrottsklubbar med digitala marknadsföringsinstrument? Hur kan en gynnsam digital marknadsföringsstrategi se ut för ändamålet? För att skapa perceptioner kring dessa frågor utfördes en kvalitativ metod med semistrukturella intervjuer med fem idrottsklubbar. Det teoretiska ramverket som studien har som utgångspunkt är Digital marknadsföring, Sociala medier, Word-of-Mouth, Self-determination theory, Customer knowledge management och Recruitment optimisation model. Dessa teorier och begrepp nyttjades för att infånga gnosis kring ämnesområdet och för att sedan få inspiration för att försöka utforma en digitaliseringsstrategi för ändamålet.  Slutsatserna som har framkommit för denna studie, baserat på empirin och en omfattande analys, är då bland annat att det inte finns någon tydlig strategi för att attrahera aktiva senior medlemmar, mer fokus på bibehålla på barn- och ungdomar. Det som även har framkommit är att idrottsföreningar använder sig av sociala medier i viss utsträckning, främst för att skylta verksamheten genom till exempel avisera när matcher är, eller resultat från dem. Idrottsföreningarna använder digital marknadsföring, främst som ett verktyg för att främja varumärket och därtill härleda till WOM. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)