Mall för jämförelse av ytterväggar i byggprojekt : Examensarbete i jämförande av ytterväggar för byggprojekt av flerbostadshus med en Excelmall

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Byggbranschen har många olika ytterväggar i projekt. Det är ofta svårt och tidskrävande att ta reda på vilket av ytterväggsalternativen som är bäst för ett specifikt projekt. I examensarbetet har det tagits fram en mall för att kunna jämföra prefabricerade ytterväggars; värmegenomgångskoefficient (U-värde), arbetstider, kostnader för material och arbete, avfall i produktion, skillnader i bruksarea och skillnad i intäkter beroende på väggens tjocklek. Genom tester med hjälp av kalkylering- och U-värdesberäkningsprogram har mallen kontrollerats för att få värden som stämmer överens med dessa. Det resulterade i att totalkostnaderna skiljer sig med 0,002-2,395 %, tidsåtgången 0-0,007 % och U-värdet 2,4 %. Jämförelse mellan två olika väggtyper har gjorts åt Järntorgets begäran. Ena väggen är en prefabricerad utfackningsvägg bestående av mineralullsisolering med stålreglar och den andra en bärande betongvägg med PIR-isolering. Resultatet av jämförelsen visade att utfackningsväggen var det mest lönsamma alternativet. En tredje yttervägg lades även till i jämförelsen för att hitta ett bättre alternativ. Det är en utfackningsvägg med PIR-isolering innehållande låg andel genomgående stålreglar. Resultatet visade att utfackningsväggen med PIR-isolering är det bättre alternativet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)