Specialfastigheter Sverige AB : En studie av nyckeltal inom fastighetsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

Syftet med denna studie har varit att jämföra val och uppbyggnad av nyckeltal mellan Specialfastigheter Sverige AB och andra fastighetsbolag, för att finna eventuella förbättringsförslag.

Studien har främst baserats på företagens årsredovisningar, där komplettering har gjorts genom kontakt med personer på företagen. Utformningen av referensramen grundar sig på böcker och artiklar inom nyckeltalsområdet samt fastighetsbranschen.

Det har visat sig att Specialfastigheters val och beräkningar av nyckeltal skiljer sig mot andra fastighetsbolag. Skillnaderna är dock ej markanta. Förbättringar som kan göras är att reducera antalet nyckeltal samt att införa kompletta beräkningar och utökade definitioner av dessa. Viss justering av beräkningarna kan även göras för att bättre stämma överens med andra fastighetsbolag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)