Optimering av svetsande operationer : En fallstudie utförd inom fordonsindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: I en värld där kvalitet blir allt viktigare behöver industrin fortsätta att kontinuerligt förbättra produktkvaliteten. Genom statistiska metoder kan organisationer skapa kunskap om produkter och processer som kan användas vid förbättringsarbeten. Examensarbetet genomfördes som en fallstudie på ett företag inom fordonsindustrin. Där syftet var att minska ombearbetning samt kassation som uppstår vid svetsande operationer. Eberspächer exhaust technology sweden AB är beläget i Nyköping och producerar avgasreningssystem. Avdelningen som har legat i fokus för denna studie kallas för Catalyst här tillverkas tre produktfamiljer DOC, DPF och SCR. Arbetet har utförts genom att analysera primärdata såväl som sekundärdata med hjälp utav de sju förbättringsverktygen. Inledningsvis genomförs en nulägesanalys där produktionsflödet och tillverkningen presenteras kortfattat. Följt av en visuell analys från sekundärdata insamlat utav företag. En mindre mätserie utfördes för att samla in primärdata från kvalitetsutfallet såväl som att kunna observera systemet i drift.För att identifiera orsaker till variation hölls en workshop där syftet var att via kvalitativa metoder försöka hitta en väg framåt. Slutligen utfördes en försöksplanering med mål att försöka identifiera faktorer som skulle kunna ha en inverkan på positionering utav kona. Fokus lades på produkten SCR som står för selektiv katalytisk reduktion. Då denna ansågs mer stabil och eftersom att alla operationerna maskinellt var identiska antogs att det räckte med att utföra försöken på endast en cell. Arbetet resulterade i en djupare förståelse för uppkomsten av avvikelser. Då modellen för försöksplanen blev förkastad kunde inga slutsatser dras från denna mer än att bidra till rekommendationer vid nya mätningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)