CYKELLOGISTIK: EN INNOVATION FÖR MER HÅLLBARA URBANA GODSTRANSPORTER. EN STUDIE OM CYKELLOGISTIKEN I MALMÖ

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Denna studie undersöker cykellogistiken och hur fenomenet kan bidra till en mer hållbarcitylogistik. Undersökningen sker genom att dels utforska hur cykellogistiken presenteras somen hållbar lösning inom den tidigare forskningen samt genom att studera hur kommunen samttransport- och logistikföretagen i Malmö förhåller sig till fenomenet. Med hjälp av den tidigareforskningen och olika teorier utreder vi hur aktörskonstellationen i Malmö ser påcykellogistiken samt vilka åtgärder som krävs för att bidra till en förändring för hållbara urbanagodstransporter. Undersökningsmetoden som tillämpas i studien är en kvalitativintervjuundersökning. Studiens resultat visar att kommunen behöver införa restriktioner i formav bland annat tidsbegränsningar och höjda parkeringsavgifter för att kunna bidra till enomställning för urbana godstransporter. Resultatet visar även att det i enlighet med studiensteoretiska utgångspunkt går att observera en förändringsprocess inom citylogistiken och för last mile leveranser där cykellogistik som fenomen börjar tilltala allt fler aktörer inom transportoch logistikbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)