Produktivitetsförändring - Om produktivitetsförändring och hur den påverkar relativpriser

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur produktivitetsförändring i en bransch påverkar priser, både på den egna marknaden, men också på alla andra marknader genom att ge upphov till en förändring av relativpriset. Denna undersökning kommer att utföras på den tjänsteorienterade marknaden för taxi, samt på den teknikorienterade telebranschen. Dessa båda marknader har valts för att de representerar helt motsatt produktivitetsförändring. Det har skett en produktivitetsminskning på taximarknaden de senaste 20 åren, medan det har skett en ökning i produktivitet på telemarknaden under samma period. En ökning av arbetsproduktiviteten inom ett företag, eller i en bransch, innebär att fler enheter tillverkas per arbetad tidsenhet. Enligt den allmänna jämviktsteori, som presenteras i denna uppsats, ger en sådan förändring upphov till ett skifte i produktionsmöjlighetskurvan, vilket i sin tur leder till en ändring av relativpriset. En statiskt allmän jämviktsanalys kan göras för att belysa vilken effekt en produktivitetsförändring medför. Det visas att en produktivitetsökning på en marknad leder till lägre priser på den egna marknaden, men också till att relativpriserna förändras så att konsumtionen av alla andra varor också påverkas. Om den inkomsteffekt som prisförändringen medför är dominerande så sjunker även priset på alla andra marknader. Blir istället substitutionseffekten avgörande så minskar konsumtionen av alla andra varor då den byts bort. En ekonometrisk undersökning görs av data från taxi- och telemarknaden för att bekräfta resultatet av den jämförande allmänna jämviktsanalysen. Tillsynes bekräftande resultat fås av den ekonometriska analysen, men det konstateras att så kallad spurious regression av beroende tidsserier har gjorts och att de erhållna resultaten är otillförlitliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)