Med hunden som kollegaWhat do you want to do ?New mailCopy : En explorativ studie om hur sociala tjänstehundar kan användas i socialt arbeteWhat do you want to do ?New mailCopy

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Examinationsarbetet syftade till att, utifrån utbildade sociala tjänstehundförares perspektiv, utforska hur utbildade sociala tjänstehundar används i olika områden av socialt arbete. Vidare syftade undersökningen till att undersöka vilka för- och nackdelar utbildade tjänstehundförare upplever med hundassisterat socialt arbete. I undersökningen genomfördes elva kvalitativa intervjuer med elva sociala tjänstehundsförare vilka är aktiva inom olika typer av socialt arbete i Sverige. I analysen användes det sociala stödet som teoretisk utgångspunkt. I likhet med tidigare forskning indikerade resultatet att sociala tjänstehundar har ett brett och mångfacetterat användningsområde i socialt arbete. Hunden kan användas och på flera sätt verka instrumentellt, emotionellt och relationellt stödjande inom olika verksamheter. Hundar kan exempelvis användas i både målinriktade insatser i olika typer av stöd, behandling och utredningssammanhang samt i insatser där fokus ligger vid motivation och samvaro. Vidare upplevde sociala tjänstehundförare att hunden på flera sätt har en positiv påverkan på klienter i det sociala arbetet samt att hunden underlättar för hundförare i deras arbete då hunden exempelvis bidrar i uppbyggnaden av en arbetsallians och underlättar i samtal. Hundförarna upplevde att den tidkrävande aspekt som det hundassisterade sociala arbetet medför kan vara negativ. Vidare upplevde hundförarna de utmaningar som verksamhetsledningar, kollegor och samhällsopinionens inställningar till hundassisterat arbete, allergier och hundrädsla medför som en negativ aspekt med arbetet. What do you want to do ?New mailCopy

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)