Dagligvaruhandelns hållbarhetsarbete i leverantörskedjan : En kvalitativ studie om ansvarstagande i leverantörskedjan för dagligvaruhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Författare: Simon Fyhr; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Världens resurser är begränsade, däribland infaller alla de konsumtionsvaror som människan behöver för att överleva. En av de absolut mest fundamentala är mat. Matförsörjningen sker till stor del via dagligvaruhandeln. Leverantörsledet till dagligvaruhandeln har en stor klimatpåverkan och är därför viktigt att granska i hållbarhetsrapporterna. Tidigare studier har fokuserat på det interna hållbarhetsarbetet i livsmedelsbolagen. Denna studie särskiljer sig från tidigare studier då fokus har riktats mot att granska livsmedelsbolagens hållbarhetsarbete i leverantörsledet. Det är väsentligt att studera leverantörsledet, dels för att majoriteten av de utsläpp som sker inom en livsmedelskoncern kan härledas till leverantörsledet. En annan väsentlig del är de anställda inom leverantörsledet och deras arbetsvillkor då många av de produkter som tillhandhas av matvarukedjorna importeras från utvecklingsländer. Studien har valt att fokusera på de tre största aktiebolagen inom dagligvaruhandeln. Genom att granska bolagens hållbarhetsredovisningar så har en tematisk analys genomförts där teman som avfallshantering, transport, kemikalier, vatten, djur, förpackningar, löner, etik och hälsa har beaktats. Via den tematiska analysen kan studien konstatera att företagen lägger större vikt kring miljödimensionen i leverantörskedjan än vad de gör kring den sociala dimensionen. Samtliga bolag ställer störst krav på transporter och djurhållning. Studien kan konstatera att det finns en informationsbrist på redovisningen av de anställdas löner i leverantörsledet. Resultatet av rapporten påvisar att bolagen tar väldigt lite ansvar, då bolagen i vissa fall inte beaktar dessa parametrar överhuvudtaget. De är konsekventa när det gäller att följa upp sina mål i de flesta fallen. Axfood hade ett mål som de utlämnade. Studien är dock för kort för att följa huruvida de följer upp sina mål eller inte i många fall. Bolagen är dock sämre på att redovisa hur deras arbete kring målen har gått och progressen. Här utelämnar bolagen information av essentiell betydelse då de inte redovisar hur de ligger till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)