Äldre personers upplevelser av välfärdsteknik i hemmet - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Medelåldern hos den äldre befolkningen har ökat och många äldre har som önskemål att få bo kvar i sina hem. Detta medför ett behov av fler anställda inom äldreomsorgen. Välfärdsteknik kan vara ett hjälpmedel vid äldrevård och betraktas som ett verktyg som kan bidra till att de äldre lättare kan bibehålla sin livskvalitet och självbestämmande.Syfte: Att beskriva de äldre personers upplevelser av välfärdsteknik i hemmet i form av robotar, digitala larm och övervakningssystem.Metod: En litteraturöversikt där resultatet är baserat på 15 vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna CINAHL, PubMed och Scopus; nio kvalitativa, två kvantitativa och fyra mixade studier.Resultat: Resultatet delades in i tre huvudkategorier, äldres upplevelser av robotar, äldres upplevelser av digitala larm och äldres upplevelser av övervakningssystem. De äldres upplevelser identifierades vilket genererade i tre underkategorier för varje huvudkategori, acceptans och inställning, säkerhet och trygghet samt integritet och självständighet.Slutsats: Litteraturöversiktens resultat tyder på att välfärdsteknik generellt är accepterat hos den äldre generationen. Välfärdsteknik kan vara ett hjälpmedel som underlättar för de äldre att kunna bo kvar i sina hem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)