Barn vill veta varför? : En litteratur studie av barns upplevelse vid röntgenundersökningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

Författare: Soraya Nabizadeh; [2011]

Nyckelord: Barn; upplevelse; röntgen; vård;

Sammanfattning: Bakgrund: Antal besök och inplanerade undersökningar på radiokliniska avdelningar har ökat under de senaste åren. Eftersom avdelningarna består av högteknologisk apparatur kan det vara en främmande miljö som skrämmer barn. För att röntgensjuksköterskor bättre ska kunna bemöta barnen och ge dem anpassat vård med hänsyn till deras ålder och utvecklingsnivå, behövs kunskap och förståelse för hur barn upplever röntgenundersökningar.   Syfte: Syftet var att få mer kunskap om barns upplevelser vid röntgenundersökningar. Metod: Studien utfördes som en systematisk litteraturgranskning av åtta kvalitativa artiklar som analyserades och ställdes samman enligt Granheim & Lundman (2004) analysmetod för kvalitativa studier.   Resultat: Resultatet visar att barnen upplevde lidande men också välbefinnande i samband med röntgenundersökningar. Analys av artiklarna gav fem kategorier, barns rättigheter, tid och kommunikation, kunskap och röntgenmiljö, familjen och lekterapi.   Slutsats: Röntgenmiljön kan vara främmande och skrämmande för barn. Mötet vid röntgenundersökningar är kort och tidspressen kan vara ett hinder för att ge barn en god omvårdnad. En bra och fungerande vårdrelation är viktigt vid undersökning av barn. Tydlig information och delaktighet ger barn möjlighet att förbereda sig inför undersökningen och ökar deras förmåga att uttrycka sina åsikter och delta i sin hälsoprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)