Engagerad eller driven?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Det svenska arbetslivet är horisontellt könssegregerat. Kvinnor och män arbetar, till stor grad, inom olika sektorer, branscher och yrken. En metod för att få in rätt kompetens i organisationer är kompetensförsörjning och platsannonser används ofta för att utlysa tjänster. Språket och formuleringarna i platsannonsen kan påverka om den sökande kan identifiera sig med bilden av den ideala sökande som skapas och påverka om hen vill söka. Syftet med studien är att kartlägga hur platsannonser för de mest könssegregerade yrkena i Sverige är formulerade och analysera huruvida de är könskodade. Med hjälp utav kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys har jag jämfört platsannonser för de mest kvinnodominerade och mansdominerade yrkena och analyserat om de är könskodade. Resultatet visade att kön konstrueras på stereotypiska sätt i platsannonserna. I platsannonser för kvinnodominerade yrken riktades mer uppmärksamhet mot personliga egenskaper än objektiva kvalifikationer, arbetsuppgifter beskrevs på ett diffust sätt och fokuserade mer på arbetssätt än faktiska arbetsuppgifter. Arbetsgivaren erbjöd kompetensutveckling, möjlighet att få göra skillnad för andra, friskvård och naturskön omgivning. De mansdominerade yrkenas platsannonser fokuserade mer objektiva kvalifikationer än de kvinnodominerade. Arbetsuppgifterna beskrevs på ett mer konkret sätt och arbetsgivarens erbjudande handlade om trygga anställningsvillkor och ekonomiska värden som kollektivavtal, tjänstebil, friskvård och lön. Arbetsgivarna reproducerar och upprätthåller traditionella könsroller i platsannonserna vilket kan begränsa vilka som söker den utannonserade tjänsten. Vidare forskning skulle kunna pröva resultatet med hjälp av en testgrupp för att mäta hur de identifierar sig med bilden av den ideala sökande i platsannonsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)