Effekt av peroral magnesiumsupplementering på blodtryck vid

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Bakgrund: Prevalensen för högt blodtryck är i Sverige 27 procent. Högt blodtryck är en oberoenderiskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, men också en komponent av metabola syndromet. Viss forskningtyder på att lågt magnesiumintag ökar risken för metabola syndromet och därmed risken för hjärt- ochkärlsjukdom. Magnesiumsupplementering verkar kunna ha blodtryckssänkande effekt genom attfungera som en naturlig kalciumblockad. Sammantaget innebär detta att magnesiumsupplementeringskulle kunna vara en viktig del i prevention och behandling av metabola syndromet och därmed ocksåhjärt- och kärlsjukdom.Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka om peroral magnesiumsupplementering, jämfört medplacebo, signifikant kan sänka blodtrycket hos personer diagnostiserade med metabola syndromet.Sökväg: En systematisk litteratursökning gjordes i PubMed och Cochrane Library. Sökorden varmagnesium, “magnesium supplementation”, “magnesium replacement”, “metabolic syndrome”,hypertension, “essential hypertension”, random och blind.Urvalskriterier: Inklusionskriterier var randomiserade kontrollerade humanstudier på svenska ellerengelska med vuxen studiepopulation. Övriga inklusionskriterier var peroral magnesiumsupplementering,att blodtryck mätts samt att metabola syndromet diagnostiserats enligt World HealthOrganization, International Diabetes Federation eller National Cholesterol Education Program - AdultTreatment Panel III. Då de första diagnostiseringskriterierna för metabola syndromet publicerades 1999exkluderades artiklar publicerade innan dess. Övriga exklusionskriterier var graviditet, ej placebokontrolleradestudier, kombinationssupplementering, oblindade studier och samsjuklighet.Datainsamling och analys: Sökning i databaserna genomfördes den 25 mars 2019. Artiklarexkluderades först baserat på titel och abstract. Nio artiklar lästes sedan i fulltext. Två artiklar kvalitetsgranskadesenligt Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärderings (SBU) mall för kvalitetsgranskningför randomiserade studier. Evidensgradering skedde med hjälp av SBU:s mall för GRADE.Samtliga granskningar genomfördes av två oberoende granskare som uppnådde konsensus efter varjesteg.Resultat: Två studier, en med medelhög och en med hög studiekvalitet, identifierades. Studierna var 12respektive 16 veckor långa. Totalt ingick 260 personer i studierna. Den första studiens interventionbestod av 400 mg kelaterat magnesium dagligen och för den andra studien var det 30 ml femprocentigmagnesiumkloridlösning (motsvarande 382 mg magnesium) per dag. Vid jämförelse med placebo fickden första studien ingen signifikant sänkning av systoliskt (-4,5 mmHg, p=0,498) eller diastoliskt(-0,1 mmHg, p=0,964) blodtryck. Däremot fick den andra studien signifikant sänkning av både systoliskt(-3,6 ± 3,3 mmHg, p=0,001) och diastoliskt (-5,5 ± 1,7 mmHg, p=0,005) blodtryck vid jämförelse medplacebo. Vid evidensgradering nedgraderades det vetenskapliga underlaget baserat på dålig precision,överensstämmelse och risk för bias.Slutsats: Det finns låg (++) vetenskaplig evidens för att peroral magnesiumsupplementering kan sänkasystoliskt eller diastoliskt blodtryck hos personer med metabola syndromet. Background: The prevalence of high blood pressure in Sweden is 27 percent. High blood pressure is anindependent risk factor for cardiovascular disease, but also a component of the metabolic syndrome.Some research points to low magnesium intakes increasing the risk of developing metabolic syndrome.Magnesium supplementation seems to have blood pressure lowering effects by working as a naturalcalcium blocker. This means that magnesium supplementation could play a part in prevention andtreatment of the metabolic syndrome and thereby cardiovascular disease.Objective: The objective of this systematic review is to investigate if oral magnesium supplementation,compared to placebo, can significantly lower blood pressure in individuals diagnosed with the metabolicsyndrome.Search strategy: A systematic literature search was conducted in the databases PubMed and CochraneLibrary. Keywords were magnesium, “magnesium supplementation”, “magnesium replacement”,“metabolic syndrome”, hypertension, “essential hypertension”, random and blind.Selection criteria: Inclusion criteria were randomized controlled trials in humans written in Swedish orEnglish with adult study population. Other inclusion criteria were oral magnesium supplementation, thatblood pressure had been measured and the metabolic syndrome diagnosed according to World HealthOrganization, International Diabetes Federation or National Cholesterol Education Program - AdultTreatment Panel III. Since the first diagnostic criteria for the metabolic syndrome were published in1999, articles published before that were excluded. Additional exclusion criteria were pregnancy, nonplacebo-controlled trials, co-supplementation, non-blinded trials and comorbidity.Data collection and analysis: Searches in the databases were conducted on the 25th of March 2019.Articles were first excluded based on title and abstract. Nine articles were then read in full, and sevenwere excluded. The quality of two articles were assessed according to Swedish Agency for HealthTechnology Assessment and Assessment of Social Services’ (SBU) template for randomized controlledtrials. Grading of evidence was performed using SBU’s template for GRADE. All reviews wereconducted by two independent reviewers who reached consensus after each step.Main results: Two trials, one medium high quality and one high quality, were identified. The trials were12 and 16 weeks long, respectively. In total the study population consisted of 260 people. Theintervention for the first trial was 400 mg of chelated magnesium per day, and for the second it was30 ml five percent magnesium chloride solution (equal to 382 mg magnesium), daily. When comparedto placebo, the first trial did not see any significant lowering of systolic (-4,5 mmHg, p=0,498) nordiastolic (-0,1 mmHg, p=0,964) blood pressure. However, the second trial saw a significant lowering ofboth systolic (-3,6 ± 3,3 mmHg, p=0,001) and diastolic (-5,5 ± 1,7 mmHg, p=0,005) blood pressurewhen compared to placebo. When grading the evidence, the scientific evidence was downgradedbecause of poor precision, conformity in the results and risk of biasConclusion: There is low (++) scientific evidence that oral magnesium supplementation can lowersystolic or diastolic blood pressure in individuals with the metabolic syndrome.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)