Hotellobbyn - En plats för sensoriskt samspel : En kvalitativ studie om hur hotell bör tillämpa sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syfte & forskningsfrågor: Syftet med studien är att klargöra på vilka sätt hotell kan tillämpa sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby för att förbättra sina gästers upplevelse och därmed stärka sin position på marknaden. Med syftet som bakgrund formulerades två forskningsfrågor: • Vilken betydelse har ett första intryck i en lobby och hur kan det påverkas av sinnesorienterad marknadsföring? • Hur kan en mer positiv kundupplevelse i lobbyn, via sinnesorienterad marknadsföring, vara stärkande för ett hotells varumärke? Metod: Studien är grundad i en kvalitativ forskningsmetod för att uppnå en djupare förståelse för ämnet. Forskningsansatsen började med deduktiva inslag för att sedan övergå till induktiv vid insamling av empiriskt material. Det empiriska materialet utgörs av åtta semistrukturerade intervjuer. Slutsatser: Resultatet i studien visar att ett första intryck av en hotellvistelse skapas i lobbyn. Därför har vi kommit fram till att det är viktigt att påverka gästens upplevelse i en positiv riktning i ett så tidigt skede som möjligt, då det första intrycket kommer prägla resten av vistelsen. För att kunna göra det är vår slutsats att hotell bör utforma en strategi för sinnesorienterad marknadsföring i sin lobby, för att förbättra gästens upplevelse och sin position på marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)