Positiva effekter av aktiesplit

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Undersökningens avser att mäta om överavkastning i samband med aktiesplit är möjligt att uppnå på den svenska aktiemarknaden? En jämförelse mellan large cap, mid cap och small cap kommer att presenteras för att kunna precisera vilken företagsstorlek som genererar störst överavkastning. Undersökningen ämnar presentera resultat utifrån mätningsmetoder som inte tidigare har förekommit vid studier på detta område. Fundamentet i undersökningen är teorier som både stödjer en effektiv marknad och de som ifrågasätter den. Tidigare studiers syn på aktiesplit och överavkastning tas även upp. Resultaten pekar på en överavkastning som är högre än vad tidigare studier visar. Den totala överavkastningen för samtliga företag under mätperioden uppgår till 18 %. Mid Cap uppvisar den högsta överavkastningen av samtliga listor på 27 %.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)