Krusboda - ett helt nytt sätt att bo! : om hur man genom utformningen kan påverka det sociala livet i ett bostadsområde

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: I ett bostadsområde möts mängder av skilda krav och behov och det är därför på många sätt komplext. Boendesituationen innebär både för- och nackdelar som är intressanta att studera och värda att belysa. Vid sidan om behov av samvaro finns även krav på avskildhet. I området Krusboda byggdes i början av sjuttiotalet en mängd nya bostäder med en tanke om att kunna påverka de boendes liv genom att de möts. Arkitekten Åke Jansson planerade området utifrån en tydlig vision om gemenskap och möten mellan människor i olika åldrar. Eftersom jag växte upp i Krusboda känner jag området väl och kan utifrån egen erfarenhet säga att det sociala livet minskat betydligt sedan jag var barn. Vad förändringen kan bero på återkommer jag till senare i arbetet. En man som delar Åke Janssons tankar kring livet i ett bostadsområde är den danske arkitekten Jan Gehl, vars teorier om ämnet jag har studerat. Något jag återkommit till under arbetets gång är frågan om huruvida grannkontakt är något som till varje pris bör eftersträvas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)