Specialistsjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad vid depression hos äldre personer inom psykiatrisk vård.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Depression påverkar den äldre personens hela livssituation då tillståndet medför ett stort lidande och sänkt livskvalité. Psykiatrisk hälso- och sjukvård har ett huvudsakligt fokus på att reducera symtom vid depression som riskerar att förstärka den äldre personens upplevelse av maktlöshet. Specialistsjuksköterskans omvårdnad beaktar hela livssituationen och avser att stärka individens egen förmåga att uppnå och bibehålla hälsa. Syftet var att beskriva specialistsjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad vid depression hos äldre personer inom psykiatrisk vård. Kvalitativ metod med induktiv ansats där tio semistrukturerade intervjuer med specialistsjuksköterskorgenomfördes. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom kategorierna ”Värdet av att beakta den äldre personens levnadsberättelse”, ”Betydelsen av att understödja den äldre personens vardagsfunktion” och ” Vikten av att stimulera den äldre personens sociala samvaro”. Levnadsberättelsen skaparförutsättningar för en omvårdnad som är utformad utifrån den äldre personens individuella behov och önskemål. Hälsosamma vardagsrutiner och att vara inkluderad i ett socialt sammanhang kan stärka den äldre personens känsla av att ha kontroll över sin livssituation. För att psykiatrisk hälso- och sjukvård ska kunna främja en god hälsa hos äldre personer behöver specialistsjuksköterskan ta ett större ansvar för vården som helhet. Fortsatt forskning inriktad på äldre personers upplevelser vid depression behövs för att utveckla omvårdnaden ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)