Förutsättningar i arbetet med extra anpassningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Sammanfattning/Abstract Söder, Emelie och Söderström, Camilla (2022) Förutsättningar i arbetet med extra anpassningar. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.   Förväntat kunskapsbidrag Det förväntade kunskapsbidraget är ökad förståelse för de olika aktörernas roll i upprättandet, genomförandet och utvärderingen av extra anpassningar. Denna förståelse är nödvändig för att på ett bättre sätt förstå lärares förutsättningar och hinder i arbetet med extra anpassningar och därigenom elevers rätt till likvärdig utbildning. Ytterligare kunskapsbidrag är att skapa en medvetenhet kring faktorer i skolan som går att påverka och faktorer som ligger utanför rektorns, specialpedagogens och lärarens kontroll.   Syfte och frågeställningar Syftet är att belysa olika aktörers roll i upprättandet, genomförandet och utvärderingen av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. ·       Vilka möjligheter och hinder finns för att lärare ska upprätta, genomföra och utvärdera extra anpassningar? ·       Vilken roll har rektor och specialpedagog i arbetet med extra anpassningar? Teori Studien grundar sig på Dahllöf och Lundgrens ramfaktorteori och Banduras Self-efficacy theory (sv. tilltro till sin egen förmåga). Två teorier används då de bidrar med olika synsätt och de kompletterar varandra som tanke- och analysverktyg. Ramfaktorteorin bidrar med att skapa förståelse för yttre faktorer som påverkar arbetet med extra anpassningar samt vad som går att påverka och vad som ligger utanför den egna kontrollen. Self-efficacy belyser den tilltro en människa har på sig själv i att utföra en handling i en specifik situation.    Metod Studien har en kvalitativ ansats. Insamlandet av empiriskt material har skett på en grundskola via semistrukturerade intervjuer med en biträdande rektor samt en specialpedagog. Utöver dessa har en fokusgruppsintervju med fyra lärare genomförts.   Resultat Att rektorn är utbildad speciallärare och har specialpedagogisk kompetens är en framgångsfaktor i upprättandet och utvärderingen av extra anpassningar. Det finns systematik i arbetet och det avsätts tid till att upprätta och utvärdera extra anpassningar, vilket visat sig vara gynnsamt. Ytterligare en framgångsfaktor är att lärarna har tillgång till specialpedagogisk kompetens av såväl rektor som specialpedagog. Det framgår av resultatet att det är lättare att skapa strukturella förutsättningar för upprättande och utvärdering av extra anpassningar jämfört med vad det är att skapa förutsättningar för själva genomförandet i praktiken. Lärarna upplever att de är ensamma i arbetet med extra anpassningar och att det saknas tid och pedagogisk personal för att genomföra de extra anpassningarna som planerats. Ett hinder som framkommer är att det serveras färdiga mallar, vilket kan leda till ett ”görande” men att analys och reflektion uteblir. Analys och reflektion är viktigt för att rätt insatser sätts in samt för att utveckla den egna professionen. I resultatet framgår att det finns ramar som alla aktörer kan påverka och det finns ramar som ligger utanför deras kontroll.   Specialpedagogiska implikationer Trots god systematik i upprättande och utvärdering av extra anpassningar kvarstår utmaningar för lärare att genomföra dem i klassrummet. Specialpedagogen bör därför inta en handledande roll, för att synliggöra för lärarna vilka faktorer som går att påverka samt vilka som ligger utom lärarens kontroll. Specialpedagogens fokus bör ligga på att bidra med sin kompetens för att skapa tillgängliga lärmiljöer på gruppnivå. Om tvålärarsystem är möjligt har specialpedagogen även här ett handledande uppdrag men också ett organisatoriskt uppdrag i att fördela resurser efter behov och kompetens. En annan aspekt som borde få större plats än den har idag, är arbetet med att öka lärarnas self-efficacy. Idag känner sig lärarna ensamma i arbetet med extra anpassningar och de önskar närvaro, observation och delaktighet av specialpedagogen.   Nyckelord Extra anpassningar, kompetens, möjligheter och hinder, ramfaktorer, self-efficacy 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)