"Det kommer aldrig vara en populär sjukdom" - upplevelsen av att leva med hepatit C

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Erika Aghamn; Sandra Molin; [2013-02-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Trots riktlinjer och lagar om likabehandling har författarna varit med om att personer med hepatit C och annan blodsmitta fått ett annorlunda bemötande än andra. Det var därför intressant att utforska hur personerna själva upplevde detta och att leva med sin sjukdom. Runt 150 miljoner människor har hepatit C i världen, i Sverige är runt 50 000 personer smittade. Hepatit C är en blodsmitta och den vanligaste smittorsaken är intravenöst missbruk. Andra sätt att smittas är till exempel stickskada inom vården samt genom smittad blodtransfusion. Hepatit C ger oftast inga symtom i sig men att leva med en kronisk sjukdom kan vara en komplex upplevelse. Sjukdom kan skapa begränsningar i livet och för sjuksköterskan är det viktigt att vara medveten om hur sjukdomen kan påverka personen för att på bästa sätt bemöta och kunna ge stöd. Arbetet gjordes som en litteraturöversikt. Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med hepatit C. Det framkom i resultatet att hepatit C gav upphov till mycket negativa känslor hos de som diagnostiserats med sjukdomen. Socialt stöd var en viktig del i att hantera sjukdomen. Stigmatisering från omgivningen och vårdpersonal var en vanlig känsla hos personer med hepatit C och detta ledde bland annat till att det var vanligt att dölja sjukdomen. Det framkom också att personer med hepatit C upplevde att kunskap och information från vården var otillräcklig. Personerna utvecklade egenvård för att till exempel kunna hantera de biverkningar som uppkom. Hepatit C-smittade är en utsatt grupp i samhället på grund av den stigmatisering som förekommer. Alla de som drabbats av hepatit C har unika upplevelser och behov. Sjuksköterskan får en viktig roll i att stötta dem och det är viktigt att hon har den rätta kunskapen för att bemöta varje människa och se dess unika behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)