Anpassningar för en tryggare tillvaro : En studie om anpassningar för barn i neuropsykiatriska svårigheter i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Författare: Amanda Sjölund; Tove Gustafsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien har varit att undersöka hur anpassningar och tillgänglighet skapas i förskolans lärmiljöer för barn i neuropsykiatriska svårigheter samt hur detta kommer till uttryck i verksamheten utifrån förskollärarnas perspektiv. Arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv som beskriver hur lärandet sker i den sociala omgivningen, samt ett relationellt perspektiv som belyser att omgivningen bör anpassas efter barnet. Studien är av kvalitativ karaktär och området har undersökts utifrån förskollärarnas upplevelser. Genom fokusgruppsdiskussion och observation har studien tagit del av förskollärarnas gemensamma uppfattningar och föreställningar inom de anpassningar som utförs. Resultatet har visat att kunskap och kompetens hos förskollärarna är av stor betydelse för vilka förutsättningar som skapas samt hur och varför anpassningarna utförs. De förutsättningar som skapas genom förskollärarnas kunskap och kompetens erbjuder barnen möjlighet till utveckling och lärande. I resultatet framkom även anpassningar som kan underlätta vardagen på förskolan för barn i neuropsykiatriska svårigheter. Verktyg som bildstöd och surfplatta är exempel på verktyg som kunde urskiljas i resultatet. En slutsats som har kunnat tas för denna studie är att förskollärarnas inställning och engagemang är avgörande för att bemöta och åstadkomma goda anpassningar för barn i denna typ av problematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)