Taxonomin hos Prinia flaviventris - en eller flera arter?

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Dept. of Ecology

Författare: Anna-karin Nilsson; [2014]

Nyckelord: Prinia flaviventris; taxonomi;

Sammanfattning: Den asiatiska fågelarten Prinia flaviventris (Delessert, 1840) har sju underarter: P. f. sindi-ana Ticehurst, 1920, P. f. flaviventris (Delessert, 1840), P. f. sonitans Swinhoe, 1860, P. f. delacouri Deignan, 1942, P. f. rafflesi Tweeddale, 1877, P. f. halistona (Oberholser, 1912) och P. f. latrunculus (Finsch, 1905). I det här examensarbetet har jag jämfört ljudinspelningar av sånger och mitokondriella cytokrom b-sekvenser från sex av dessa underarter (inga data för underarten halistona). Syftet har varit att utreda om denna polytypiska art bör delas upp i flera arter. Mina undersökningar har visat att sångerna går att dela in i fyra grupper: 1) Pakistan och NV Indien, 2) Nepal och NÖ Indien (Assam), 3) Kina och Taiwan samt 4) Sydostasien och Indonesien. Samma grupper återfinns i trädet baserat på cytokrom b-sekvenser. De samstämmiga skillnaderna i sång och mitokondriellt DNA visar att dessa fyra grupper utgör skilda utvecklingslinjer och att de därför kan betraktas som fyra olika arter. I den första gruppen från Pakistan och NV Indien återfinns endast underar-ten P. f. sindiana, varför mitt förslag är att den får artnamnet Prinia sindiana. I den andra gruppen från Nepal och NÖ Indien förekommer endast underarten P. f. flaviventris, därför rekommenderar jag att den får heta Prinia flaviventris. I den tredje gruppen från Kina och Taiwan hittas endast underarten P. f. sonitans, så jag föreslår att den får artnamnet Prinia sonitans. I den fjärde gruppen från Sydostasien och Indonesien återfinns tre underarter: P. f. delacouri, P. f. rafflesi och P. f. latrunculus. Eftersom rafflesi är det äldsta namnet av dessa tre bör arten enligt den zoologiska nomenklaturkodens prioritetsregel heta Prinia rafflesi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)