Minoritetselever, språk och matematik

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Linda Sikström; [2005]

Nyckelord: minoritetselever; språk; matematik; skola; sv2; svenska 2; hemspråk;

Sammanfattning: Huvudsyftet med studien har varit att undersöka hur minoritetselever kan tillgodogöra sig svenska språket och matematikundervisningen på bästa sätt. I uppsatsen redogörs för matematiskt och språkligt lärande, samt den aktuella forskning som finns i ämnet. Detta ligger till grund för hur studien är utformad. Undersökningsgruppen består av 89 elever från åk 3 och 4. Eleverna är nivågrupperade i A- till E-nivå, beroende på språklig kompetens hos den enskilda eleven. Undersökningen visar att ju mer den enskilda eleven är nybörjare i svenska desto sämre resultat i svensktesten har den enskilda eleven haft på testen i matematik. Minoritetselever måste, i större utsträckning än vad som sker idag, erbjudas hjälp i svenska språket. En av orsakerna till att minoritetselever har svårt med matematiskt och språkligt lärande är att skolan har ett språk och samhället ett annat. Pedagogen behöver fundera på vilket sätt undervisningen bäst kan kombinera ett (skolans) formellt språkbruk med elevernas (eget) informella språk. Detta för att undervisningen ska komma alla elever tillgodo på bästa möjliga sätt.Nyckelord: minoritetselever, språk, matematik, skolan, modersmål, sv2

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)