Förebyggande av negativt upplevd stress hos medarbetare ur ett kvalitetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Industriell teknik

Sammanfattning: Svenska organisationers sjukfrånvaro stiger år efter år där psykisk ohälsa, inkluderat negativ stress anses vara den bakomliggande orsaken, orsaker vilka kräver noggrant kvalitetsarbete av företags psykiska hälsa för att förebygga. Att minska sjukfrånvaron kräver ett förbyggande arbete mot bland annat negativt upplevd stress vilket undersökningen syftade att ta fram. Undersökningen bygger på frågorna (1) Vad är orsakerna till upplevd stress hos Organisation AB? (2) Hur kan negativt upplevd stress förebyggas hos Organisation AB? (3) Kan förebyggande av negativt upplevd stress öka verksamhetens effektivitet? Genom djupintervjuer med tre avdelningar, 20 personer inklusive HR-direktören, har orsaker och lösningar till negativt upplevd stress analyserats. Undersökningen visade att (1) för höga krav på sig själv, tajt tidsplan, ingen ersättare vid sjukfrånvaro, distanschef, helgarbete, ojämn arbetsbelastning, otydliga roller, för mycket information, bristande förståelse av negativ stress och dess åtgärder, bristande kommunikation mellan avdelningar i samma projekt, otillräcklig kompetens inom olika områden, övertidsarbete för att komma ikapp, att bita ihop och kör vidare, prioritera fel och tappa fokus och upplevelsen av att vara effektiv men i praktiken är raka motsatsen, orsakar negativ stress. Undersökningen visade att (2) ökad kontroll, gemensamma riktlinjer och rutiner, återhämtningsmetoder, ökad tydlighet, engagerat ledarskap, hållbart fokus/ökad effektivitet, utbildningsinsatser och arbetsstrategier för negativt upplevd stress är de effektivaste lösningarna till att förebygga negativt upplevd stress. Lösningarna kräver dock en genomgående beteende- och hälsokultursförändring med psykisk hälsa i fokus för att förändra Organisation AB:s synsätt på negativ stress - en förändring till ett synsätt att se förebyggande på negativt upplevd stress som ett sätt att (3) öka effektiviteten i verksamheten. Ytterligare visar studien den viktiga betydelsen av att arbeta proaktivt med negativ stress då samtliga som hade en negativ syn på stress haft erfarenhet av negativ stress vilket gör att de positiva egenskaperna från stress fallerar hos individerna och den negativa synen består. Studien visar även att fysisk aktivitet inte är lösningen till negativt upplevd stress då 75% som upplevd negativ stress redan tränade regelbundet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)