"Är det fel på att jag vill reservera dig?" Diskursanalys av kategoriseringar i Paradise Hotel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker hur kategoriseringar görs i den svenska realityserien Paradise Hotel. Fokus i uppsatsens analys ligger på hur kategoriseringarna genus och sexualitet skapas, återskapas och/eller utmanas i programmet genom deltagarnas tal och handling. Ämnesvalet grundas i ett intresse av hur media är med och skapar kategoriseringar och dess roll i normaliseringsprocesser kring hur kategoriseringar förväntas vara. Uppsatsen diskuterar de första 33 avsnitten av den sjätte säsongen av det svenska Paradise Hotel. Analysen är strukturerad efter fyra temapunkter; bilden av den Andre, kroppen, motstånd och heteronormativitet. Utifrån diskursanalys diskuteras hur språkliga val i olika situationer ses som handlingar som konstruerar verkligheten. Med Judith Butlers syn på genus som performativt skapat diskuteras hur deltagarnas språkliga handlingar upprätthåller och/eller utmanar den heteronormativitet som själva programidén är uppbyggd kring. Uppsatsen kommer fram till att deltagarnas tal och handlingar både reproducerar normativa föreställningar när det kommer till kategoriseringar och utmanar och ifrågasätter dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)