Hade man vetat det så hade vi redan börjat : - Tre skogliga aktörers arbete med klimatrelaterade risker

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Sammanfattning: De pågående klimatförändringarna medför en ökad risk för en mängd skador i skogen. Samtidigt har trycket på skogen ökat och med det även risken för konflikter mellan olika intressegrupper. I studien intervjuades representanter från tre skogliga aktörer med ett eget skogsinnehav om minst 25 000 ha.  De skogliga aktörerna såg flera olika typer av risker för skador i skogen kopplat till förändringar i klimatet och de försökte hantera de upplevda riskerna på olika sätt. Respondenterna hade upplevt varierande konflikter och att det kunde vara svårt att navigera i vad som är rätt och fel. Framtiden sågs som oviss och det upplevdes därför som svårt att veta vilka anpassningar som behöver genomföras. Sammantaget indikerar resultatet att de skogliga aktörerna har en hög medvetenhet om klimatrelaterade risker i relation till deras skogsbruk, men att det på grund av ovissheten är svårt att veta vilka åtgärder som bör vidtas nu och i framtiden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)