"Bra jobbat!" : En kvalitativ studie om gymnasielärares feedback i idrottsundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Forskning har visat att beröm tenderar att ge negativa effekter på lärande och att det därmed inte leder eleven framåt i sin utveckling. Forskningen menar att beröm istället fungerar som en form av summativ bedömning. Mot denna bakgrund var mitt syfte att genom en kvalitativ studie, via lektionsobservationer och lärarintervjuer, undersöka hur idrottslärare använder feedback i sin undervisning och därmed i vilken form den uttrycks i och vilken funktion den har. Resultatet visade att lärarna använder beröm som den primära källan för feedback, med kommentarer som ”Bra!”, ”Bra jobbat!”, ”Härligt!” och ”Snyggt!”. Det är endast i dansundervisning eller i samband med skriftliga arbeten som lärarna ger feedback på andra nivåer, som syftar mot ett konkret lärande för eleven. Resultatet visar dessutom att ämnet idrott och hälsa tenderar att använda bedömning som en form av kunskapskontroll istället för formativ bedömning mot lärandemål, där eleverna ges möjligheter att utvecklas. Avslutningsvis kan sägas att studien belyser svaga länkar i idrottsundervisningen, som brister i bedömningen och huruvida lärarens feedback syftar mot fortsatt lärande eller inte. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)