Barn och ungdomars upplevelse av att leva med typ- 1 diabetes : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Författare: Sara Liljegren; Baysal Aysel; [2022]

Nyckelord: Typ 1-diabetes; barn; ungdomar; upplevelse;

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige lever ca 8000 barn med typ- 1 diabetes och varje år får ca 900 barn diagnosen. Sjukdomen innefattar daglig behandling och övervakning av blodsockret. Blodsockerkoncentrationen i blodet kan leda till både kortsiktiga livshotande konsekvenser och långsiktiga skador på kroppens organ. Sjukdomen medför att individen behöver anpassa sig efter sjukdomens förutsättningar vilket innebär stora livsförändringar samt ett stort egenvårdsansvar. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva barns och ungdomars upplevelse av att leva med typ 1 diabetes. Metod: En deskriptiv litteraturstudie baserad på elva kvalitativa originalartiklar från databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Diabetesdiagnosen innebar stora utmaningar i vardagen. Livet förändrades och sjukdomen gjorde att deltagarna upplevde sig begränsade. Sjukdomen ledde till negativa känslor som: utanförskap, oro, ensamhet, rädsla, stress och att känna sig annorlunda. Stödet från familj, vänner och hälso- och sjukvården upplevdes både som viktig och ibland avgörande för en god diabetesbehandling. I några av studierna framkom det att i vissa länder fanns det en utbredd stigmatisering kring sjukdomen som påverkade barnen och ungdomarna negativt både psykiskt och socialt.  Slutsats: Litteraturstudien visar att barn och ungdomar som lever med typ- 1 diabetes upplever att de behöver ta ett större ansvar i vardagen än sina jämnåriga. Sjukdomens fysiska och psykiska påverkan kan ge en negativ inverkan på livet. Sjukdomsförståelse och stöd från omgivningen har positiva effekter för sjukdomsupplevelsen och underlättar vardagen för den drabbade. God vård där hälso- och sjukvårdspersonal har ett gott bemötande och arbetar personcentrerat är faktorer som bidrar till ökat välbefinnande och självständighet hos barn och ungdomar med typ- 1 diabetes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)