FESTIVAL SOM FRIZON- En kvalitativ studie om tjejers upplevelser av festivaler/otrygghet och behovet av trygga rum

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Rebecca Carlsson; [2018-09-19]

Nyckelord: otrygghet; separatism; genus; trygga rum; festival;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att få en bild av vilka upplevelser tjejer harav festivaler och otrygghet. Jag vill med den här uppsatsen bidra med en förståelse av hurbehovet av en separatistisk festival ser ut. Mina frågeställningar är: På vilket sätt beskrivertjejerna i studien upplevelsen av festivaler och otrygghet? Hur ser behovet av en separatistiskfestival ut? Hur ser relationen mellan den upplevda otryggheten och behovet av enseparatistisk festival ut?Metod och material: Jag har använt mig av kvalitativ metod där jag genomfört fyraindividuella intervjuer som skett via fysiska möten och mailkontakt. Utöver kvalitativaintervjuer använder jag mig av tidigare forskning som behandlar ämnen gällande otrygghet ochseparatism.Huvudresultat: Det som framkommit i studien visar på att den upplevda otryggheten hosrespondenterna påverkar behovet av en separatistisk festival i viss mån. Ingen av tjejerna jagintervjuat har upplevt sig vara otrygga på festivaler men däremot i festivalliknandesammanhang så som konserter och klubbar. Det finns en medvetenhet hos tjejerna om att de ärkroppsligt utsatta vilket gör att de hanterar risksituationer genom undvikande strategier. Detfinns behov av polisiär närvaro och trygga zoner på festivaler samt att politiker och polisermåste ta anmälningar gällande sexualbrott på stort allvar för att tjejerna skall känna sig tryggare.Alla respondenterna upplever sig vara otrygga i vardagliga situationer vilket påverkar behovetav trygga rum på olika sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)