En undersökning om unga kvinnor, sociala medier - och framställandet av kroppsideal

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

En undersökning om hur bilder på sociala medier påverkar unga kvinnors självbild är en kandidatuppsats vars syfte är att undersöka hur unga kvinnor blir påverkade av bilder de ser på sociala medier, samt att undersöka hur denna påverkan ser ut. Syftet med undersökningen är även att se om kvinnornas ålder har någon inverkan på hur man uppfattar dessa bilder. Denna undersökning utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt där intervjuer via mejl samt två kompletterande semistrukturerade intervjuer är grunden för empirin. Empirin har analyserats utifrån tidigare relevant forskning om sociala mediers effekt på unga kvinnor samt hur samhället ser på en hälsosam kropp. Undersökningen utgår från relevant teori angående hur media upprätthåller "tunnhetsidealet" i samhället, samt hur en kropp bör se ut för att vara attraktiv. För att så tydligt som möjligt redovisa resultaten har respondenternas svar delats upp i tre olika teman. I undersökningens analysavsnitt diskuteras  och besvaras frågeställningarna som hela undersökningen bygger på. Undersökningen avslutas med en slutdiskussion där resultaten, problematiken och frågeställningarna diskuteras. I slutdiskussionen lägger jag även fram förslag för tidigare forskning inom samma ämne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)