VÄRDET AV DANS FÖR PERSONER MED PARKINSONS SJUKDOM

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Parkinsons sjukdom (PD) är ett neurodegenerativt tillstånd och en kronisk progredierande rörelsesjukdom som drabbar ca 20 000 personer i Sverige. Sjukdomen kan påverka ens hela vardag och meningsfulla aktiviteter kan vara svåra att utföra vilket ger en försämring på personens livskvalité. Forskning har visat att dans, som meningsfull aktivitet har positiva effekter, både fysiska och kognitiva förmågor samt ger socialt stöd för personer med PD. Meningsfulla aktiviteter är avgörande för personer för att känna tillfredställelse i vardagen som bidrar till hälsa och välbefinnande enligt ValMO-modellen. Syfte Syftet är att beskriva upplevelser av aktivitetsvärde och mening vid dans som aktivitet hos personer med PD. Metod En strukturerad litteraturöversikt med en deduktiv ansats som utgår från ValMOmodellens tre aktivitetsvärden; konkret, sociosymboliskt och självbelönande värde användes. Litteratursökningen genomfördes i tre databaser och sju kvalitativa artiklar valdes ut. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt SBU:s granskningsmall. Empiri analyserades genom en riktad innehållsanalys. Resultat Genom ValMO:s tre aktivitetsvärden identifierades elva underkategorier. Inom konkret värde hittades att dans gav fysisk och kognitiv förbättring, bättre självförtroende, mindre rädsla i vardagen samt gav överförbarhet till vardagen. Beträffande det sociosymboliska värdet identifierades tillhörighet och socialt stöd. Njutning och glädje hittades i självbelönade värdet samt att personer med PD kände sig lyckade genom dansen. Slutsats Dans ger personer med PD möjligheten att utföra en aktivitet som ger dem glädje och som samtidigt ökar eller bibehåller deras fysiska och mentala förmågor. Dans innehåller konkret, sociosymboliskt och självbelönande värde som ValMO-modellen förklarar som förutsättningar för en meningsfull aktivitet som bidrar till bättre hälsa och välbefinnande. Därför kan dans ses som ett viktigt komplement till traditionell behandling och rehabilitering inom arbetsterapi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)