Matematiklärarens betydande roll för elevers matematikångest : En litteraturstudie om vilka strategier lärare kan använda för att minska matematikångesten bland sina elever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Denna systematiska litteraturstudie syftar åt att undersöka och bidra till förslag på vilka strategier matematiklärare kan använda för att minska matematikångest bland sina elever. För att besvara studiens frågeställning har vetenskapliga artiklar sökts fram med hjälp av förutbestämda urvalskriterier samt databassökningar i databasen UniSearch. Det slutgiltiga urvalet av artiklar sammanfattades och analyserades sedan med hjälp av tematisk innehållsanalys. Resultatet resulterade i sju identifierade teman kopplade till vilka strategier en lärare kan använda för att motverka matematikångest bland sina elever. Dessa teman var: (1) Undervisningens kvalitet, (2) Lärarens roll, (3) Arbeta med matematik, (4) Uttrycka sina känslor i tal eller skrift, (5) Konstruktivistiskt förhållningssätt, (6) Kollaborativt lärande och (7) Stresshantering. Från resultatet kan slutsatserna dras att motverkandet av matematikångest kan implementeras och vara en del av undervisningen. Det är framför allt strategier som bidrar till ökade matematikkunskaper samt lärarens stöttande roll i förhållande till elevers negativa känslor till matematiken som minskar matematikångest bland elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)