Icke-farmakologiska åtgärder för att öka barns trygghet i samband med magnetisk resonanstomografi

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Magnetisk resonanstomografi (MR) relateras ofta till oro och ångest hos barn, bland annat på grund av det höga ljudet, trånga utrymmet och långa undersökningstiden, därav är sedering och generell anestesi vanligt förekommande. Barn har olika behov beroende på ålder och mognad därmed kan identifierng av icke-farmakologiska åtgärder behövas för att öka barns trygghet. Syfte: Att beskriva olika icke-farmakologiska åtgärder för att öka tryggheten hos barn mellan 4–11 år vid magnetisk resonanstomografi. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys. Nio artiklar inkluderades. Resultat: Det framkom att information i den preradiografiska fasen ökade förståelsen hos barn och föräldrar inför en MR undersökning. Dessutom framkom att icke-farmakologiska åtgärder medförde ökad trygghetskänsla hos barn och därmed minskad användning av sedering och generell anestesi. Slutsats: Icke-farmakologiska åtgärder kan implementeras i alla röntgenavdelningar och inte enbart vid MR modaliteten

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)