En föränderlig ledare : En studie om gruppfaser och ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av Susan A. Wheelans teori förstå och tolka de faser som arbetsgrupper och ledare går igenom, samt komma med förslag om hur man kan komplettera hennes teori. Wheelans teori handlar om att anpassa sitt ledarskap på arbetsgruppens utvecklingsnivå. Uppsatsens frågeställningar är: 1) Kan man identifiera arbetsgruppen? (dvs. om de tillhör en speciell fas?); 2) Kan ledaren/chefen identifiera arbetsgruppen?; och 3) Vilka är teorins förtjänster och brister, och hur kan den göras mer applicerbar? Informanterna består av tre ledare och tillhörande arbetsgrupp a 10-13 gruppmedlemmar. De viktigaste resultaten är att man inte till fullo kan placera arbetsgruppen i en specifik utvecklingsfas, utan endast ge en övergripande fastillhörighet. Detta beror på att de olika gruppmedlemmarna har olika subjektiva uppfattningar om hur arbetsgruppen fungerar. Ledarna kan till relativt stor grad identifiera sin arbetsgrupp, men även i detta fall svårt att placera arbetsgruppen i en specifik fastillhörighet. Hybridfaser har uppstått då arbetsgrupper har starka karaktäristiska drag från två faser. Framför allt visar resultatet att det är tillräckligt för ledaren att utgå från intuition när hen ska anpassa en mer övergripande ledarstil jämte gruppen, utöver sin mer individanpassade ledarstil mot gruppmedlemmarna som individer. Resultaten tyder också på att de fyra faserna inte är så enkelt uppdelade som de antyds vara i Wheelans teori och att den exkluderar omkringliggande faktorer som kan vara essentiella för att studera gruppkonstellationen. I slutändan visar resultaten att det gynnar en ledare att tolka sina anställda på såväl gruppnivå som individnivå för att förstå arbetsgruppens gemensamma utvecklingsnivå och individernas olikheter. Det är då även viktigt för en ledare att inte endast vara föränderlig på gruppnivå, utan även på individnivå. Summan av det hela är en hypotes att kombinera Wheelans utvecklingsteori och situationsanpassat ledarskap för att bättre förstå sin arbetsgrupp och kunna anpassa sitt ledarskap efter dessa faktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)