Social identitet i religiösa ritualer : En observationsstudie om ritualer och dess symbolers betydelse för socialidentitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Religionspsykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att studera symboler som används i ritualer som är religiöst präglade, i detta fall en nordirländsk parad, för att bygga vidare på forskning kring ritualer och symbolers betydelse för social identitet. För att besvara detta syfte formulerades följande två frågeställningar: Hur kan symboler i tolfte juli paraden tolkas utifrån social identitetsteori? På vilka sätt ger denna ritual uttryck för de fyra komponenter som är del av David J. Knottnerus (1997) strukturella ritualiseringsteori? Genom en kombination av en sekundärobservation och tematisk innehållsanalys analyseras symbolerna som används i denna ritual. Det material som använts var en form av visuellt material, ett längre videoklipp från YouTube. Symbolerna i ritualen tolkas utifrån social identitetsteori, och ritualen i dess helhet betraktas med den teoretiska referensram som är angiven av strukturell ritualiseringsteori. Genom den analytiska processen har det framkommit att det går att identifiera vissa framträdande aspekter av social identitet i ritualer. Resultatet av denna studie visade på att ritualen i fråga bidrar till stärkandet av den sociala identiteten hos nordirländska protestanter, och bidrar till stereotypisering inom gruppen. Det finns även indikationer på att denna ritual fyller funktionen av att säkerställa en form av positiv social identitet som är distinkt. Grunden för denna sociala identitet har en religiös prägel. Det går även att identifiera två av de fyra komponenter som utgör grunden för strukturell ritualiseringsteori. Det går däremot inte att göra några påståenden om vad detta har för betydelse för ritualen i dess helhet eller dess betydelse för den enskilde individen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)