Det yttersta förtrycket i det patriarkala samhället : En kvalitativ undersökning om det sociala arbetet med kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet är att undersöka hur professioner och verksamheter inom socialt arbete arbetar med kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Metoden är kvalitativa intervjuer med sex professionella inom olika verksamheter. Dessa består av en regionskoordinator, en kriminalinspektör, två socionomer inom olika kommunala verksamheter och två verksamma inom olika frivillighetsorganisationer. Resultaten visar att det är av stor vikt att de professionella har en kunskap och förståelse för kvinnornas livsvillkor. Hjälp- och stödinsatser varierar beroende på kommun och det finns en avsaknad av behandling över hela landet, därför har frivillighetsorganisationer en betydande roll. Hjälp- och stödinsatser måste anpassas och utformas utifrån de omständigheter och erfarenheter kvinnor har från tiden innan och under utsattheten i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det är avgörande att insatser riktas till männen som upprätthåller detta förtryck genom efterfrågan av sexuella tjänster. Det behövs mer forskning och resurser riktat till prostitution och människohandel för sexuella ändamål då fenomenet är ett stort samhällsproblem. Problematiken sträcker sig utöver vad endast socialt arbete har möjlighet att bidra med och det krävs även en förändring på samhällelig nivå. Endast genom jämställdhet är det möjligt uppnå ett samhälle fritt från prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)