Värdeflödesanalys : ett första steg mot lean produktutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Detta examensarbete har utförts vid Ekonomiska institutionen på Linköpings tekniska högskola. Uppdragsgivare har varit Kongsberg Automotive AB och Saab Training Systems AB. Syftet med detta arbete har varit att undersöka om värdeflödesanalys inom produktutveckling kan hjälpa företag att effektivisera utvecklingen av produkter. Metoden för värdeflödesanalys som vi valt att prova har tagits fram av MIT. Arbetets syfte var att pröva denna metod, detta gjordes genom att utföra två studier. Modellen föreskriver att en kartläggning görs i tre steg: först genom ett ganttschema, därefter flödesschema och till sist en DSM. Datainsamlingen är gjord med hjälp av intervjuer och en enkät, enligt Millards rekommendation. Med hjälp av metoden och stöd av litteratur kartlades och analyserades flödet. Bland annat framkom följande åtgärdsförslag: Tydligare ansvarsområden och klara rutiner Utför FEM-beräkning mer parallellt med konstruktionsarbetet Tydligarepull event för att klargöra varje aktivitets syfte. Vi kan konstatera att resultaten av värdeflödesanalysen har tagits väl emot av företagen, både när det gäller kartläggning och åtgärdsförslag. Detta leder oss fram till vår slutsats att modellen har varit till hjälp för företagen och därmed får anses fungera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)