Framtidens påverkan på transport- och hanteringskostnader vid försörjning av skogsbränsle till kraftvärmeverk

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Forest Products

Sammanfattning: Vattenfall planerar att år 2020 bygga ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala. Bränsleförbrukningen planeras att årligen uppgå till 650 GWh skogsbränsle. Tre realistiska alternativ för försörjning av skogsbränsle identifierades: 1. Lokala direktköp med lastbil från skogsbilväg direkt till anläggning, 2. Regionala inköp från terminaler med tågtransport direkt till anläggning och 3. Import där bränslet köps fritt i hamn på östkusten, där bränslet sedan kan transporteras med både lastbil och tåg till anläggningen. En beräkningsmodell utformades för att simulera och jämföra transportkostnader och hanteringskostnader för de olika försörjningsalternativen. Scenarioanalys användes sedan som modell för att simulera de framtidsförutsättningar som kan råda år 2020 då nya kraftvärmeverket planeras vara i bruk. Givet de förutsättningar som angavs för anskaffningspris och logistikkostnader visade analysen att lokal anskaffning från närområdet med lastbil var det mest kostnadseffektiva alternativet. Importalternativet hamnade mittemellan där tåg från hamn var lönsammare än lastbil. Regional anskaffning med tåg var minst kostnadseffektivt. Tre scenarion utformades för att studera hur framtiden kan påverka alternativen för bränsleförsörjning. Framtidsfaktorerna som studerades var energipris, teknologisk utveckling, klimatpolitik och konkurrens. Ett antal trender identifierades för faktorerna som gav upphov till både positiva och negativa effekter för kostnaderna vid försörjning. Första scenariot ”Allt på en gång” innehåller alla identifierade effekter som kan råda år 2020. Andra scenariot ”Grön framtid” innehåller enbart alla positiva effekter som identifierades. Tredje scenariot ”Politisk mossa” innehåller enbart alla negativa effekter som identifierats. Detta gav tre extrema scenarier där framtiden borde påverkas mest till år 2020 enligt identifierade effekter. Givet en framtida utveckling av transport- och hanteringskostnader blev lokal anskaffning med lastbil det mest kostnadseffektiva alternativet vid scenariot ”Grön framtid”. Import var det mest kostnadseffektiva alternativet vid scenarierna ”Allt på en gång” och ”Politisk mossa”. Vid import blev tåg mellan hamn och anläggning mest kostnadseffektivt för alla scenarier. Försörjningen till den planerade anläggningen är dock en komplex fråga där många variabler spelar in. Framtiden kommer förmodligen att påverkas på flera sätt och inte enbart genom de faktorer som utretts i den här studien. Det är därför viktigt att ständigt uppdatera sig för att ta väl grundade beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)