Agent saknas : En studie av marknadens reaktion när verkställande direktörens ersätts

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker hur aktiekursen reagerar när bolag offentliggör information angående ett VD-byte. Studien undersöker både frivilliga uppsägningar och avsked av VD:n på bolag noterade på Stockholmsbörsen mellan år 2011 och 2018. För att kunna undersöka aktiekursens reaktion har MacKinlays form av eventstudie tillämpats på 90 bolag. Bolags aktiekurs tenderar att reagera negativt vid ett tillkännagivande angående ett byte av verkställande direktör. Studien finner signifikanta resultat beroende på om bytet varit frivillig uppsägning eller avsked under eventdagen. Undersökningen påvisar signifikanta resultat på aktiekursen när investerare haft kännedom om ersättare och om tillkännagivandet skett innan ett byte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)