"Runda Upp" en Corporate-Social-Responsibility-metod med en Positiv eller Negativ påverkan? : En kvantitativ studie om ”Runda Upp” ur ett konsumentperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Företagsekonomiska institutionen

Författare: Simon Höllerbauer; Louise Norlin; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: ”Runda Upp” En Corporate-Social-Responsibility-metod med en Positivt eller Negativt påverkan? En kvantitativ studie om ”Runda Upp” ur ett konsumentperspektiv Syftet med uppsatsen är att undersöka konsumenters intryck av företag som i samarbete med icke-statliga organisationer tillämpar CSR och mer specifikt metoden “Runda Upp”. Huruvida intrycken blir mer positiva eller negativa eller om intrycken förblir lika då textilföretag använder sig av ”Runda Upp”-metoden som CSR-aktivitet. Vi ämnar även undersöka om metoden påverkar konsumenters köpbeteende. Utifrån en modell om det etiska köpbeteendets utveckling genomfördes en kvantitativ undersökning i form av enkäter med 102 respondenter i centrala delar av Uppsala där de samarbetande textilföretag har butiker. Konsumentköpbeteendet påverkas inte av ”Runda Upp” som CSR- metod. De prioriterar sina egna behov före en sådan CSR-aktivitet. Konsumenter anser att det är viktigt för företag att bedriva CSR- aktiviteter så länge inte de inte behöver ta ett aktivt val i form av bortprioritering av personliga behov. Genom distribution av mer information om ”Runda Upp” blir konsumenter mer villiga att donera pengar och i sin tur får ett mer positivt intryck av företag som bedriver ”Runda Upp”.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)