Kartläggning av interna mjölkrundor : En analys av kartongflöden hos Volvo Lastvagnar Tuve

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Att kartlägga hur ett företags olika processer ser ut är en viktig del ur ett kontinuerligtförbättringsarbete. Uppdraget för denna studie består av att kartlägga dagliga mjölkrundor påen del av fabriken, som därmed skall bidra till att eventuella problem synliggörs. Studienbehandlar logistik och materialhantering med fokus på transport och ergonomiska arbetsplatsersom bör följa riktlinjer för Lean. Att följa de olika ergonomiska riktlinjerna på ett framgångsriktsätt kan skapa goda förutsättningar som därmed kan gynna ekonomin. Utgångspunkten har varitatt med hjälp av intervjuer samt observationer skapa en god förståelse för hur de nuvarandemjölkrundorna ser ut, då det i nuläget inte finns något standardiserat arbetssätt på det studeradeområdet basmodulen.I studien presenteras de faktorer i produktionen som har en påverkan på ergonomin samt defaktorer som bidrar till förbättringsmöjligheter. Resultatet av studien baseras på litteraturstudieroch de tre intervjuer som genomförts med berörda truckförare. En jämförelse gjordes mellanLean och Volvos egna Leanarbete, Volvo Production System där vikten belystes i detstandardiserade arbetssättet och att företaget standardiserar de olika arbetsmomenten för attlättare kunna implementera förbättringsförslagen. Studien avslutas med att utforma förslag påhur mjölkrundorna bör se ut för att möjliggöra besparingar inom effektivitetssynvinkeln samtövriga förbättringsförslag som skall gynna företaget i helhet. Författarnas slutsats avexamensarbetet är att det finns goda möjligheter och förutsättningar för att positivt införastandardiserade körrundor för basmodulen som därmed underlättar implementering avresterande förbättringsförslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)