Att skapa ett rum för två : En fallstudie av två integrerade folk- och skolbibliotekslokaler i Umeåregionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Kevin Rova; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inom denna kandidatuppsats undersöks två integrerade folk- och skolbiblioteks arbete med att anpassa sina fysiska lokaler till verksamhetsformen, hur detta arbete återspeglas i hur biblioteksanvändare rör sig inom och använder sig av bibliotekens lokaler, samt hur bibliotekarier resonerar kring olika möjligheter och svårigheter i koppling till verksamhetsformen utifrån aspekter som lokal, lokalisering, och rörelsemönster. Studien genomfördes nov-dec 2016 genom intervjuer och observationer på två integrerade bibliotek inom Umeåregionen. Som resultat av denna undersökning kunde urskiljas hur de två biblioteken hade arbetat på skilda sätt med lokalanpassningar utifrån olika resurser, organisationer, och målgrupper. Det kunde också redogöras för hur bibliotekarierna hade en stor medvetenhet och kunskap kring hur deras låntagare rörde sig och använde sig av lokalen. En av de mest centrala möjligheterna som bibliotekarierna framhävde när det handlade om gemensamma lokaler var de gränsöverskridande mötena, och i synnerhet de som skedde mellanskolans värld och det omgivande samhället, medan den främsta problematiken tycktes handla om bibliotekens ljudnivå samt hur lokaliseringen till skolan ofta innebär en flytt från samhällets kärna. I studien urskiljs och redogörs det vidare för fem särskilt centrala områden när det handlar om att anpassa bibliotekslokaler till integrerad folk- och skolbiblioteksverksamhet; skapandet av fysiska och psykiska barriärer; att betrakta arbetet med lokalanpassningar som en fortlöpande process; att erbjuda möjligheter till generationsöverskridande möten men också möjligheter att undvika dessa; att fundera över hur folkbibliotekets lokalisering till skolan påverkar elevernas biblioteksanvändande utanför skoltiden; samt att ge bibliotekarierna inflytande när det handlar om utformandet och anpassandet av bibliotekets lokaler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)