När en förälder får cancer – Hur hanterar familjen informationen?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Att som förälder få veta att man har cancer är svårt. Utöver att själv behöva sätta sig in i situationen har man dessutom ett ansvar att informera sina barn och göra dem delaktiga och trygga. När en förälder är sjuk innebär det förändringar för barnet och dess liv. Barn har behov av stöd och information för att klara av de känslor som kan uppkomma. Eftersom man som sjuksköterska kan möta cancerpatienter på alla olika avdelningar, är det viktigt att ha kunskap om cancer samt hur sjukdomen påverkar familjen och vilka behov av stöd som finns. Sjuksköterskans uppgift är att ge god omvårdnad och ett gott omhändertagande, även för närstående. Genom rätt kompetens kan sjuksköterskan få ett helhetsperspektiv och skapa trygghet för hela familjen. Syfte: Syftet är att beskriva hur föräldrar och barn hanterar informationen när föräldern ska berätta för barnet att den har cancer, samt deras behov av stöd från vården i denna situation. Metod: Litteraturöversikt på 15 vetenskapliga originalartiklar från databaserna PubMed och Cinahl. 14 artiklar var kvalitativa och en hade både kvalitativa och kvantitativa data. Resultat: Resultatet sammanställdes i tre huvudteman Att ge information - Föräldrarnas perspektiv, Att få veta - Barnens perspektiv och Familjens behov av stöd från vården när föräldern berättar för barnet, samt fyra subteman vardera för de två första huvudtemana. Slutsats: Hantering av information att en förälder har cancer är komplex. Både föräldrar och barn upplever mycket känslor och vill skydda varandra. Båda vill att den andra parten ska må bra. Denna litteraturöversikt har betydelse för omvårdnad eftersom den ger fördjupad kunskap om hur föräldrar och barn hanterar information att en förälder har cancer, och identifierar att föräldrar och barn har behov av stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)